radno vrijeme
Simbol ljeto Ljeti:
15. travnja – 1. srpnja
1. rujna – 15. listopada
10,00 – 18,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

1. srpnja – 1. rujna
10,00 – 18,00 sati svaki dan

Simbol Zima Zimi:
15. listopada – 14. travnja
utorak, srijeda, četvrtak: 10,00 – 15,00 sati
petak: 11,00 – 16,00 sati
subota, nedjelja: 10,00 – 16,00 sati
Ponedjeljkom zatvoreno!

U periodu od 1. studenoga 2010. do 20. ožujka 2011. muzej je zatvoren nedjeljom, radi samo za najavljene grupe.
kontakt | gdje smo
Simbol Adresa  Trg Istarskog razvoda 2
52000 Pazin

Simbol Telefon  052 / 623-054 (recepcija)
052 / 625-040, 616-866
Simbol Fax 052 / 625-040
Simbol e-mail info@muzej-pazin.hr

karta muzeja grada Pazina

Pravo na pristup informacijama

I. Opći podaci

Muzej grada Pazina ima status javne ustanove  koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu

Djelatnost Muzeja:
- sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke predmeta iz povijesti, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti Grada Pazina i Pazinštine,
- trajno zaštićivanje muzejske građe, dokumentacije o muzejskoj građi, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo posredno i neposredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi,
- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava
- organiziranje i pripremanje izložbi, organizacija predavanja i tribina, organizacija  edukativnih programa  iz djelatnosti Muzeja, izdavanje monografija, kataloga i drugih stručnih publikacija,
- prodaja na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Muzeja
 
II. Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, domaće ili strane fizičke i pravne osobe  (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) imaju pravo tražiti i dobiti informacije od Muzeja grada Pazina (u daljnjem tekstu: Muzej). Obveza je Muzeja  da omogući pristup u zatraženu informaciju, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja obvezu prema zakonu ili drugom općem propisu.
Informacija je napisani podatak, fotografija, crtež, izvješće, akt, tablica, grafikon, nacrt ili drugi prilog  koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Muzej.
Dokument je svako materijalno sredstvo na kojem je zapisana ili unesena informacija koju posjeduje, kojom raspolaže ili nadzire Muzej..
 
 
III. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
 
Muzej upoznaje javnost o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja, objave u službenom glasilu „Službene novine“Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi te putem svoje web stranice. Pored navedenog, pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Muzeju. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na izvor informacija sastavni je dio ovoga dokumenta i dostupan je na www.muzej-pazin.hr
 
 
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva na slijedeći način:
 
- usmenim oblikom,
- pisanim putem na adresu: Muzej grada Pazina, Trg istarskog razvoda 1., 52000 Pazin
- e-mailom na adresu: info@muzej-pazin.hr
- telefonom ili telefaksom na broj: 385 52 625 040
 
Ako je zahtjev za ostvarivanje prava na izvor informacija podnesen u usmenom obliku o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona o tome će se sastaviti službena bilješka.
 
Korisnik nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
 
Muzej omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku  na jedan od slijedećih načina:
 
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pismenim putem,
- omogućavanjem uvida u dokument i izradom preslike dokumenta koji sadržava traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadržava traženu informaciju,
- na drugi prikladan način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama.
 
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su upravnih pristojbi u postupcima pred Muzejom
 
Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahvata u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.
Korisnik prava na informaciju, dužan je nadoknaditi iznos stvarnih materijalnih troškova vezanih za pružanje i dostavu tražene dokumentacije.
 
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
  1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kn
  2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kn
  3. elektronički zapis na jednom CD-u – 7 kn
  4. elektronički zapis na jednom DVD-u -7 kn
 
Troškovi dostave informacija poštom obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.
 
IV.  Rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama
 
Podnositelju usmenog ili pismenog zahtjeva Muzej je obvezan omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva  Muzej će pozvati podnositelja da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.
 
Ako Muzej ne posjeduje informaciju, ne raspolaže njome ili je ne nadzire, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti će tijelu javne vlasti koje posjeduje informaciju, raspolaže njome ili je nadzire, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtijeva. U tom slučaj, rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.
 
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
 
ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja,
ukoliko se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija
 
O produženju roka Muzej će bez odgode, najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.
 
V. Izuzeci od prava na pristup informacijama
 
Muzej će uskratiti pravo na pristup informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom ili profesionalnom tajnom ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Muzej može uskratiti pravo  na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
  • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
  • onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  • ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika. 
  • Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup
Sukladno članku 15. st. st. 2 točka 1. Muzej će donijeti rješenje  o odbijanju zahtjeva na pristup informaciji odnosno sukladno članku 15. st.1. neće donijeti rješenje o zahtjevu  na pristup informacijama.
 
VI. Katalog informacija
 
Sukladno članku 22., st. 4. Muzej ustrojava katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire.
 
Katalog informacija sadržava:
- sistematizirani pregled informacija,
- sadržaj informacija,
- namjenu,
- način osiguranja,
- vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacije.
Katalog informacija je sastavni dio ovoga dokumenta
 
Katalog informacija (PDF)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji (PDF)
Pravo na pristup informacijama (PDF)


<<< Povratak