Voditelj zbirke:

Ivan Smoljan, kustos

Uvid u zbirku: po najavi

Arheološka zbirka sastoji se od građe datirane u razdoblje od 1. stoljeća n. e. pa sve do 20. stoljeća. Prema materijalu predmete iz ove zbirke možemo podijeliti na kamene predmete, fragmente keramike i stakla te u manjem dijelu željezne predmete. Prema njihovoj namjeni, predmete iz ove zbirke možemo podijeliti na:

  • predmete za kućnu uporabu
  • nakit
  • predmete za rad u polju
  • predmete vezane za vjerske obrede i rituale.
  • Najbrojniju skupinu građe unutar Arheološke zbirke čine fragmenti keramike i kamena koji su pronađeni pri iskopima u samom dvorištu, ulaznoj veži i vrtu Kaštela. Iz ove zbirke svakako valja istaknuti predmete poput Sentoninog žrtvenika (1. - 2. st. n. e.) koji je pronađen kod Katuna Boljunskog, a radi se o zavjetnom žrtveniku autohtonoj antičkoj božici Sentoni, zatim rimski nadgrobni spomenik iz Cerja kod Grimalde te ulomak rimskog nadgrobnog spomenika iz Terlevića, nedaleko Tinjana.